RODO

Biblioteka Publiczna w Drawnie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Drawnie, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno.
  2. W bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Paweł Jackiewicz, z którym można się skontaktować telefonicznie 664 773 699 oraz poprzez adres poczty elektronicznej pjackiewicz@drawno.pl lub pisemnie na adres siedziby Biblioteki.
  3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki Publicznej w Drawnie polegających na zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz na upowszechnianiu wiedzy i kultury (Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach), a także na podstawie ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.) oraz art. 6- Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO.
  4. Dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, telefon komórkowy, adres e-mail, dane adresowe, dane szczególne) mogą zostać udostępnione innym bibliotekom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udostępnianie danych osobowych w procesie realizacji usług w placówkach z elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym SOWA 2, spełniającym wymogi stawiane przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, co gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. Udostępniamy pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.
  5. Dane osobowe w Bibliotece Publicznej w Drawnie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z zaspakajaniem potrzeb kulturalno-oświatowych i informacyjnych. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji powyższych usług. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Regina Budrewicz
Ilość wyświetleń: 857
06 września 2018 10:41 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
06 września 2018 10:37 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
04 czerwca 2018 14:09 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.