PROGRAMY BIBLIOTEKI

PROGRAM DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW ORGANIZACYJNO – FINANSOWYCH INSTYTUCJI (w latach 2019-2026)

 

 Biblioteka Publiczna w Drawnie jest instytucją kultury, która działa poprzez trzy agendy: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Placówka mieści się w Drawieńskim Ośrodku Kultury, na parterze i czynna jest sześć dni w tygodniu. Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, w tym 1 na stanowisku bibliotekarskim (pełny etaty) i 1 stanowisko – główny księgowy (1/4 etatu). Biblioteką kieruje dyrektor (pełny etat). Pracownicy posiadają wymagane wykształcenie i tworzą kompetentny, zgrany i sympatyczny zespół, który współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami. Od 33 lat jestem pracownikiem merytorycznym, na stanowisku starszego bibliotekarza, dlatego bardzo dobrze znam potrzeby naszych czytelników oraz środowiska lokalnego. Uważam, że moje doświadczenie zawodowe przyczyni się do dalszego rozwoju placówki. Wspólnie z panią dyrektor dbałyśmy o jej estetykę i ofertę kulturalną, którą proponowałyśmy naszym odbiorcom. Od 2013 r. (po generalnym remoncie budynku), biblioteka działa w estetycznych, jasnych i zadbanych pomieszczeniach. Na ten wygląd miał wpływ także fakt, że w tym samym roku pozyskałyśmy środki zewnętrzne na jej wyposażenie w nowe meble. Przez wiele lat wspólnej pracy wypracowałyśmy wiele działań, które mają za zadanie rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców gminy. Do tych imprez należą m.in.: Ferie w bibliotece, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Święto Pluszowego Misia, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, plastyczne.  Dzięki też moim staraniom drawieńska książnica oferuje swoim użytkownikom zróżnicowany księgozbiór (książki z dużą literą, audiobooki, literaturę regionu), ale także bezpłatny dostęp do Internetu z możliwością wydruku czarno-białego i kolorowego, skanowania i kserowania. Mając na uwadze wzrost zainteresowań czytelniczych i promocję instytucji proponuję rozszerzyć ofertę biblioteki o nowe działania:

1. Przystąpienie do akcji ,,Mała książka – wielki Człowiek” adresowana do dzieci od 3 do 6 lat.

2. Przystąpienie do akcji ,,Narodowe Czytanie” – pod patronatem pary prezydenckiej.

3. Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

4. Akcja ,,Wakacje z książką” (tydzień zajęć czytelniczo – zabawowych na dobry początek wakacji).

5. Tworzenie punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich w ramach wolontariatu.

6. Założenie portalu społecznościowego Facebook promującego działania biblioteki.

7. Wymianę starszego sprzętu komputerowego poprzez aplikowanie do programu ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek publicznych”.

8. Projekt ,,Drawieńskie biblioteczki”  mające na celu rozpowszechnienia bookcrossingu i promocji biblioteki.

9. Projekt – wydanie książki pt. ,,Ziemia Drawieńska – leksykon postaci od A do Ż”. Wydanie tej książki przyczyniło by się do wzbogacenia księgozbioru regionalnego, ale także była by skarbnicą wiedzy o dorobku ludzi działających na Ziemi Drawieńskiej (aplikowanie do różnych programów i instytucji).

Program działania biblioteki to:

I. KREOWANIE NOWOCZESNEJ WIZJI BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

1. Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

2. Prowadzenie profesjonalnej i atrakcyjnej strony internetowej biblioteki i założenie portalu społecznościowego – Facebook.

3. Promocja biblioteki poprzez postawienie w mieście trzech domków dla książek. Napisanie projektu i aplikowanie do różnych programów. Aktywna i efektywna promocja placówki w lokalnych mediach i w Internecie (strona internetowa, facebook).

4. Włączenie się biblioteki w ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej (imprezy wspólnie organizowane ze Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej).

5. Współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury działającymi na terenie gminy Drawno.

6. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów na konkursy, olimpiady, referaty, prezentacje.

II. AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

1. Rozwój czytelnictwa

a) Celem jest, aby wskaźnik czytelnictwa utrzymał się na dotychczasowym poziomie. Czynić będziemy starania o pozyskanie nowych czytelników - przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi z terenu miasta, zapraszając zorganizowane grupy na zajęcia kulturalno-edukacyjne. Mamy nadzieję, że rozszerzenie oferty biblioteki poprzez przystąpienie do akcji czytelniczych takich jak: ,,Mała książka – Wielki człowiek” i ,,Narodowe Czytanie” przyczyni się do tego, iż większa liczba mieszkańców naszej gminy skorzysta z bogatych zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych podobnie jak dotychczas odbywać się będzie przy wolnym dostępie do półek. 

2. Działalność informacyjno - bibliograficzna

a) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, regionalnych, w oparciu o materiały własne  i z  innych bibliotek. 

b) Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznego katalogu biblioteki, pomoc w korzystaniu z Internetu, drukowaniu i skanowaniu dokumentów.

c) Bezpłatne korzystanie z Internetu w  celach edukacyjno-informacyjnych.

d) Wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej i pod kątem przydatności do księgozbioru podręcznego.

e) Opracowywanie kartoteki regionalnej i wycinków prasowych.

f) Udostępniania czasopism bieżących na miejscu oraz na zewnątrz.

g) Organizowanie lekcji bibliotecznych dot. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz warsztatu informacyjnego. 

h) Oprowadzanie po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży.

3. Działalność upowszechnieniowa 

a) Praca z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżą

Szeroko prowadzona działalność dla młodych użytkowników biblioteki ma na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz zwiększenie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z gminy Drawno. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym i młodzieżowym ciekawej i twórczej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków i kształtowanie gustów czytelniczych, rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzenie aktywności twórczej. 

b) Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym: konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne., imprezy integracyjne, spotkania autorskie. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych, literackich. Angażowanie młodzieży w działalność Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Wychodzenie z ofertą czytelniczą do przedszkoli: Akcja czytelnicza ,,Mała Książka – Wielki Człowiek”. Przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych w ramach Tygodnia Bibliotek.

c) Praca z czytelnikiem dorosłym: Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważną pozycję w pracy Biblioteki z czytelnikiem dorosłym. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówki.  

 d) Metody i formy pracy z czytelnikiem dorosłym: organizacja spotkań autorskich i wystaw. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Drawieńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem ,,Coolturalne” Drawno, Środowiskowym Domem Samopomocy w Drawnie. Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Placówka oferuje bogaty księgozbiór (w tym książki z dużą literą i audiobooki dla seniorów), który jest uzupełniany także, o tytuły poszukiwane przez czytelników oraz codzienną prasę, a także dostęp do komputera i Internetu. W ramach integracji osób niepełnosprawnych planujemy zajęcia edukacyjno-kulturalne i biblioterapeutyczne mające na celu przeciwdziałanie izolacji osób z różnorodną niepełnosprawnością.

 III. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Na terenie gminy Drawno działa jedna biblioteka publiczna, która posiada trzy agendy: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem (ponad 10000 woluminów), atrakcyjnym dla wszystkich grup czytelników, znajdziemy wśród niego m.in. książki z dużą literą, audiobooki oraz literaturę regionalną i prasę. Placówka działa w oparciu o dotację podmiotową przyznawaną przez Radę Miejską w Drawnie, ale także poprzez aplikowanie o środki zewnętrzne – fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki oraz sponsorów.

IV. SYTUACJA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIBLIOTECZNY

 1. Przearanżowanie istniejącego kącika Malucha, na miejsce do przeglądania prasy, słuchania audiobooków i zabawy dla najmłodszych.

2. Zakup aktualnych licencji antywirusowych oraz programu finansowo - księgowego  do prowadzenia pełnej księgowości, systemu SOWA SQL wraz z uzupełnieniem go o moduł udostępnianie, rejestrację pracy Czytelni oraz czytnik kodów kreskowych (będzie to niezbędne gdy ponad 90% księgozbioru zostanie wprowadzone do katalogu online). Pełna automatyzacja przyczyniła by się do poszerzenia usług biblioteki.

3. Zakup tablic informacyjnych ułatwiających dostęp do pomieszczeń biblioteki oraz sprawnego wyszukiwania zbiorów na półkach.

4. Doposażenie Czytelni, w szafę na dokumenty życia społecznego, gdyż wspólnie z bibliotekami powiatu choszczeńskiego, biblioteka będzie uczestniczyć w katalogowaniu zasobów regionalnych i w/w dokumentów.

V. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. W zakresie gromadzenia księgozbioru: 

a) Starannie przemyślany zakup nowości wydawniczych. Zakupem książek i ich opracowaniem zajmować będą się pracownicy biblioteki. Książki kupowane będą zgodnie z procedurą zakupu nowości wydawniczych, w ramach posiadanych środków finansowych. Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników i instytucji. Aplikować będziemy również do MKiDN o środki na zakup nowości wydawniczych w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Priorytet 1. Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwrócimy  na  materiały dotyczące naszego regionu i książek z dużą literą.

b) Prenumerata czasopism bieżących, sugerując się opinią czytelników w wyborze tytułów.

 2. W zakresie opracowania księgozbioru: 

a) Opracowywanie zakupionych nowości wydawniczych  w programie bibliotecznym SOWA 2. 

b)  Bieżące prowadzenie katalogów kartkowych, kartoteki regionalnej i kartoteki wycinków prasowych.

3. W  zakresie przechowywania księgozbioru:

a) Systematyczna konserwacja książek.

b) Systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych oraz zaczytanych.

4.  W zakresie udostępniania księgozbioru:

a) Udostępnianie zbiorów na zewnętrz i na miejscu, wypożyczania międzybiblioteczne.

b) Umożliwianie korzystania z krajowych i zagranicznych zasobów informacyjnych dostępnych przez Internet.

c) Systematyczne wysyłanie upomnień czytelniczych.

d) Udostępnianie dokumentów regionalnych oraz innych materiałów dotyczących gminy Drawno.

e) Informowanie o zakupie nowości wydawniczych na łamach lokalnej prasy, na stronie  internetowej biblioteki i Facebooku.

 

VI.  INFORMATYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Kontynuowanie tworzenia katalogu komputerowego księgozbioru w systemie bibliotecznym SOWA 2.  

2. Szkolenie bibliotekarzy w zakresie obsługi systemu SOWA 2.

3. Pozyskanie stażysty wspierającego bibliotekarzy w organizacji imprez i katalogowaniu zbiorów biblioteki.

4. Pozyskanie nowego sprzętu komputerowego, czytnika książek i robota edukacyjnego i tabletu poprzez udział w programie ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ogłaszanego przez Instytut Książki + wkład własny. Sprzęt ten przyczynił by się do uatrakcyjnienia zajęć bibliotecznych organizowanych dla dzieci i młodzieży.

VII. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

Ferie w bibliotece, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Wakacje z książką, Narodowe Czytanie, Konkursy czytelnicze, wycieczki, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, akcja ,,Mała książka – Wielki Człowiek”,  Światowy Dzień Pluszowego Misia, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży i dorosłych.

O terminach prowadzonych zajęć mieszkańcy informowani będą po przez plakaty wykonywane przez bibliotekarzy, prasę lokalną, informacje umieszczane na stronie internetowej i Facebooku biblioteki, Urzędu Miejskiego w Drawnie. W działalności upowszechnieniowej biblioteki uwzględniane będą rocznice kulturalne, historyczne i państwowe. Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny jest dyrektor placówki oraz podlegli pracownicy w wymiarze zawartym w zakresie zadań i odpowiedzialności stanowiskowych. Realizacja niektórych zadań (nowy sprzęt komputerowy, domki dla książek, wydanie książki) będzie możliwa jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne. Przy realizacji działań, będziemy przeciwdziałać ryzyku przez usprawnienie zarządzania w sferze gospodarki finansowej, wyznaczania zadań oraz ich oceny.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Upowszechnianie czytelnictwa w środowisku lokalnym. 

2. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej.

3. Poszerzanie i odnawianie zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelników.

4. Sprawowanie opieki nad Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Książki.

5. Opracowywanie projektów i grantów. Ubieganie się o środki unijne.

6. Dokonywanie selekcji zniszczonego i zaczytanego księgozbioru.

7. Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych biblioteki i jej bazy materialnej.

8. Kontynuowanie polityki współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, poprzez udostępnianie zasobów biblioteki oraz włączanie się do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych.

9. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie miasta Drawna, w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

10. Dbanie o przestrzeń biblioteczną przyjazną dzieciom poprzez uzupełnienie gier planszowych i maskotek w kąciku małego czytelnika.

11. Zaaranżowanie i wyposażenie miejsca w Wypożyczalni na kącik do przeglądania prasy i słuchania audiobooków.

12. Uwzględnianie przez bibliotekarzy w ich działalności potrzeb osób niepełnosprawnych.

13. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych.

14. Kontynuowanie budowy katalogu on-line i założenie portalu społecznościowego -  Facebook.

15. Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych np. ,,Mała książka – Wielki Człowiek”, Tydzień Bibliotek” oraz „Narodowe Czytanie”.

16. Popularyzacja rocznic literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych, regionalnych i środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i wystaw.

17. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

18. Zapewnienie należytej ochrony i konserwacji zbiorom bibliotecznym.

19. Współpraca z biblioteką szkolną i biblioteką powiatową.

20. Prowadzenie działań edukacyjnych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy i informacji czytelnikom biblioteki.

21. Dokonywanie prenumeraty czasopism.

22. Przeprowadzanie scontrum zbiorów (co 5 lat).

IX. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Szacunkowy budżet na działalność merytoryczną biblioteki wynosi

 

                                                                                 Przygotowała: Barbara Zajączkowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2019 16:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Zajączkowska
Ilość wyświetleń: 162
03 września 2019 16:21 (Barbara Zajączkowska) - Zmiana treści zakładki.
03 września 2019 16:20 (Barbara Zajączkowska) - Dodanie nowej zakładki.