Statut

                                                                                                       Załącznik Nr I

                                                                                                       Do Uchwały Nr XXII

                                                                                                       Rady Miejskiej w Drawnie

                                                                                                       z dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

Statut Biblioteki Publicznej w Drawnie

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§1. 1. Biblioteka Publiczna w Drawnie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Powiatowej Bibliotece Publicznej w Choszcznie oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 2. 1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Drawno.

2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury realizującą zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

4. Siedzibą Biblioteki jest Drawno, ul. Szpitalna 2, a terenem działania obszar Gmina Drawno.

§ 3. 1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej wg wzoru poniżej:

Biblioteka Publiczna w Drawnie

ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

2. W pieczęci nagłówkowej Biblioteka może również używać nr telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON.

3. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu: „Biblioteka Publiczna w Drawnie”.

 

Rozdział 2.
Zadania Biblioteki

§ 4. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Drawno oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań statutowych Biblioteki należy w szczególności:

1)  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

5) popularyzowanie książki i czytelnictwa,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Drawno,

7) tworzenie i udostępnianie katalogowych baz danych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Drawno,

9) organizowanie kół zainteresowań, klubów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im warunków lokalowych, a także wyposażenia technicznego,

10) organizowanie spotkań autorskich, wieczorów literackich, wystaw, promocji nowych publikacji,

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

4. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców Gminy Drawno.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 5. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Drawna.

3. Kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki wyłania się w drodze konkursu.

4. Burmistrz Drawna w trybie określonym w przepisach określa w drodze zarządzenia regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki, skład komisji konkursowej, tryb pracy komisji oraz sposób ogłoszenia konkursu.

5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat lub wybrany kandydat odmówi podpisania umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Burmistrz Drawna może powołać na to stanowisko inną osobę, spełniającą wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach, po uprzednim zawarcia umowy, o której mowa wyżej.

6. Burmistrz Drawna dokonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego przełożonym służbowym.

7. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Drawna.

§ 6. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki,

2)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników biblioteki,

3)      prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

4)      poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki,

5)      przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów finansowych, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego, sprawozdań finansowych, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 7. 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

2. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony do tego pracownik.

3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

§ 8. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki:

1)      dyrektor biblioteki,

2)      wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia i czytelnia internetowa,

3)      główny księgowy.

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym zaopiniowanym przez organizatora.

§ 9. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora.

 

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Biblioteki.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora.

4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

5. Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Miejska w Drawnie na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora.

§ 11. Źródłami finansowania Biblioteki są:

1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe otrzymane od Organizatora,

2) dotacje celowe z budżetu państwa,

3) fundusze celowe,

4) darowizny,

5) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i innych źródeł.

§ 12. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

  1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

  2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

  3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, nie może przekraczać kosztów        wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie udostępniania.

 

§ 13. 1. Dyrektor corocznie przedkłada Burmistrzowi Drawna sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Drawna, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

 

§ 14. 1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2012 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Regina Budrewicz
Ilość wyświetleń: 5237
13 marca 2018 12:17 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
13 marca 2018 12:16 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
14 czerwca 2012 13:47 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.