Biblioteka Publiczna w Drawnie

Statut

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE

  1. Przepisy ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna w Drawnie, zwana dalej ,,Biblioteką”, działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami;

2)      Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253);

3)      Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253);

4)      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364);

5)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668);

6)      Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446);

7)      Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu zatwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41 poz. 419);

8)      Niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie.

  1. Biblioteka posiada filię w Barnimiu.
  2. Terenem działania Biblioteki jest gmina Drawno.

§ 4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Drawna.

§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

 

Biblioteka Publiczna

73-220 Drawno

ul. Szpitalna 2

§ 7. Biblioteka może używać okrągłej pieczęci zawierającej w środku wizerunek orła i w otoku napis z pełna nazwą Biblioteki.

§ 8. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 9. Mienie Biblioteki jest własnością gminy.

2. Cele i zadania Biblioteki

§ 10. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury.

§ 11. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

1)      Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3)      Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

4)      Popularyzacja książki i czytelnictwa,

5)      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6)      Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

7)      Prowadzenie działalności wystawienniczej.

§ 12. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 13. Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną na podstawie zawartych umów.

  1. Organy Biblioteki, jej organizacja, pracownicy

§ 14. Biblioteka kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Drawna.

§ 15. W Bibliotece zatrudnia się 1 pracownika działalności podstawowej. Pracownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Drawna.

§ 16. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw kultury w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.

§ 17. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 18. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Drawnie.

§ 19. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie rad społecznych powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 20. Zasady warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

  1. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 21. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obsługiwana przez referat finansowo – księgowy Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 22. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony na dany rok budżetowy.

  1. Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

Drawno, dn. 28.12.2006 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2012 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Regina Budrewicz
Ilość wyświetleń: 3534
14 czerwca 2012 13:47 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
14 czerwca 2012 13:19 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
31 maja 2012 14:13 (Regina Budrewicz) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Stronakultury.pl