Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE

            Na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą nr III/14/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2006 r. ustala się organizację wewnętrzną i zakres działania Biblioteki Publicznej w Drawnie.

I.         CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 1.

Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczności gminy Drawno oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury poprzez:

  1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem gminy Drawno
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa, poprzez organizowanie różnych form pracy
  4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
  5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej     

II.         ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 2.

W skład biblioteki wchodzą następujące komórki:

  1. wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych
  2. czytelnia
  3. filia

§ 3.

Na czele Biblioteki Publicznej stoi dyrektor, który bezpośrednio odpowiada za pracę powierzonej mu placówki i uzyskane przez nią wyniki.

§ 4.

Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracowników, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad nią bezpośredni nadzór.

  1. Dyrektor Biblioteki Publicznej odpowiedzialny jest za:

- realizację podstawowych zadań i celów biblioteki

- należytą organizację pracy w bibliotece

- stały nadzór nad należytym spełnieniem obowiązków zatrudnionych w bibliotece pracowników

- właściwy dobór pracowników

- współdziałanie biblioteki z innymi placówkami kultury i oświaty

- zgodność podejmowanych przez siebie decyzji z prawem oraz realizację zadań merytorycznych

§ 5.

Pracownicy merytoryczni i pracownicy obsługi

  1. Pracownik merytoryczny

- prowadzenie inwentarza księgozbioru oraz prac z tym związanych

- prowadzenie kartoteki czytelników, zobowiązań i książek wypożyczonych

- prowadzenie na bieżąco dziennika

- właściwe prowadzenie katalogów

- popularyzacja czytelnictwa w środowisku poprzez współudział w organizowaniu pracy z czytelnikiem takich jak: wystawy, gazetki itp.

- współpraca z innymi bibliotekami

- dbanie o powierzony sprzęt biblioteczny i zbiory

- sporządzanie planów pracy

- współodpowiedzialność materialna za powierzone mienie

- udzielanie informacji bibliograficznej, rzeczowej, bibliotecznej

- wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biblioteki Publicznej nie wchodzących w zakres obowiązków

2. Pracownik filii

- prowadzenie inwentarza księgozbioru oraz prac z tym związanych

- prowadzenie kartotek czytelników, zobowiązań i książek wypożyczonych

- prowadzenie na bieżąco dziennika

- sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań

- właściwe prowadzenie katalogów

- popularyzacja czytelnictwa w środowisku poprzez współudział w organizowaniu pracy z czytelnikiem takich jak: wystawy, gazetki itp.

- współpraca z innymi bibliotekami

- dbanie o powierzony sprzęt biblioteczny i zbiory

- udzielanie informacji bibliograficznej, rzeczowej i bibliotecznej

- odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

- wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biblioteki Publicznej nie wchodzących w zakres obowiązków

3. Główny księgowy

- prowadzenie spraw finansowo księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe rozliczenie z ZUS-em, Urzędem Skarbowym, PZU, odbiorcami i dostawcami

- konsultacje finansowe z dyrektorem

- planowanie dochodów i kosztów z prowadzenia działalności oraz sporządzanie innych planów finansowych

- prowadzenie dokumentacji kasowej, bieżące rozliczanie rachunków

- przygotowywanie faktur i rachunków do rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych

- przechowywanie dokumentacji finansowej, zabezpieczenie i archiwizacja jej zgodnie z przepisami prawa

- ewidencjonowanie majątku Biblioteki Publicznej zgodne z obowiązującymi przepisami prawa inwentaryzacji majątku

- sprawowanie kompleksowego nadzoru, przestrzeganiem dyscypliny budżetowej

- współpraca ze Skarbnikiem Miasta Drawna w sprawach dotyczących biblioteki

- wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez dyrektora Biblioteki Publicznej

- pracownik ponosi odpowiedzialność karną za nie wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków

III.        ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6.

Wykonywanie zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej

IV.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną Biblioteki Publicznej w Drawnie

§ 8.

Na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej opracowuje się szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników i doręcza je za pokwitowaniem.

§ 9.

Ilekroć w regulaminie określa się komórkę organizacyjną jako stanowisko pracy, należy rozumieć, że może być ono jedno lub wieloosobowe w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości etatowych placówki

§ 10.

Niniejszy regulamin organizacyjny nadaje dyrektor powołany przez Burmistrza Drawna

§ 11.

Sposób i formy wynagradzania pracowników określa nadany przez dyrektora Biblioteki Publicznej regulamin wynagradzania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 12.

Integralną częścią regulaminu organizacyjnego jest schemat organizacji zatrudnienia stanowiący załącznik nr 2

§ 13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2012 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Regina Budrewicz
Ilość wyświetleń: 3230
14 czerwca 2012 13:44 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
14 czerwca 2012 13:40 (Regina Budrewicz) - Zmiana treści zakładki.
14 czerwca 2012 13:39 (Regina Budrewicz) - Dodanie nowej zakładki.